Kontext

Počas socializmu bola rozvojová a humanitárna pomoc tretím krajinám presadzovaná štátom. V dôsledku zmien koncom 80.-tych rokov 20. storočia začali pri zvyšovaní povedomia Stredoeurópanov v oblasti rozvoja a pomoci stále dôležitejšiu úlohu zohrávať aj neštátni aktéri v stredoeurópskom regióne.

Väčšina stredoeurópskych rozvojových organizácií implementuje projekty s pomocou národných vlád alebo fondov EÚ. Mechanizmy národných agentúr oficiálnej rozvojovej spolupráce sú stále v štádiu budovania. Jedným z najväčších problémov neštátnych aktérov je požiadavka na vysoké spolufinancovanie z neverejných zdrojov. Veľa MVRO nemá udržateľné financovanie z nezávislých zdrojov a zároveň nemá znalosti a vedomosti, ako takéto financovanie získavať. Musia vybudovať efektívne mechanizmy na zvyšovanie povedomia, identifikovať a vzdelávať súkromných darcov, a tak diverzifikovať príjmy a posilniť fundraisingové kapacity.

Comments are closed.

  • Projekt realizujú:

    Financovanie:

    Tento projekt financuje Európska únia.

    Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.