Cieľové skupiny

 1. Mimovládne rozvojové organizácie na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Maďarsku a ich odborníci, ktorí sa špeciálne zaoberajú fundraisingom, oslovovaním verejnosti a zvyšovaním povedomia.
  Pozornosť sa venuje tým odborníkom, ktorí sa zaujímajú o výmenu skúseností, nadobudnutie nových vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné pri efektívnom získavaní súkromných zdrojov.
 2. Fundraisori, fundraisingové asociácie a marketingoví profesionáli so skúsenosťami v oblasti mobilizácie súkromných zdrojov pre rozvojové a humanitárne účely v krajinách Strednej Európy a vo Veľkej Británii.
  Projekt sa zameriava na expertov, ktorí sú pripravení zdieľať svoje znalosti a skúsenosti a na tých, ktorí sa dlhodobo venujú práci v oblasti rozvoja a humanitárnej pomoci.
 3. Národné platformy MVRO na Slovensku, v Česku, Poľsku a Maďarsku, predstavitelia a členovia CONCORD-u.
  Táto skupina je dôležitá pre širšiu akceptáciu Princípov transparentnosti, implementáciu národných aktivít a rozširovanie výstupov projektu.
 4. Predstavitelia ministerstiev zahraničných vecí a/alebo národných rozvojových agentúr, ktorí prerozdeľujú rozvojovú a humanitárnu pomoc na Slovensku, v Česku, Poľsku a Maďarsku.
  Títo účastníci sa oslovujú s cieľom zaistiť dopad projektu na národných úrovniach a zvýšiť viditeľnosť aktivít.
 5. Predstavitelia inštitúcií Spoločenstva.
  Medzinárodná konferencia vytvorí fórum pre vzájomnú interakciu a dialóg s kľúčovými zainteresovanými stranami, čím sa zabezpečí vyššia viditeľnosť a multiplikácia dopadov projektu.

Comments are closed.

 • Projekt realizujú:

  Financovanie:

  Tento projekt financuje Európska únia.

  Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.