Wstęp > Działania > Tematyczne Grupy Robocze

Tematyczne Grupy Robocze

Tematyczne Grupy Robocze mają za zadanie zidentyfikować i zanalizować najlepsze praktyki oraz najcenniejsze doświadczenia w dziedzinie fundraisingu na rzecz pomocy rozwojowej wśród organizacji pozarządowych w Europie Środkowej. Eksperci, którzy wejdą w skład grup roboczych, sformują również rekomendacje, jak poprawić kondycję fundraisingu w regionie. W poczet wszystkich czterech Tematycznych Grup Roboczych wchodzą eksperci z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Każda z czterech grup eksperckich pracować będzie nad innym zagadnieniem związanym z problematyką fundraisingu na rzecz pomocy rozwojowej. Każdy z czterech krajów środkowoeuropejskich zaangażowanych w projekt przewodzi pracom jednej z grup roboczych oraz nominuje ekspertów do udziału w pracach pozostałych trzech grup.

Comments are closed.

  • Realizacja:

    Finansowanie:

    Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.